درباره ما

به اولین و تنهاترین مرکز تخصصی توسعه هوش مدیریت خوش آمدید

هوش مدیریت مدل ده وجهی JE10 چیست؟
این مدل توسط جواد الهی ابداع شده است. مدل ده وجهی JE10 مدلی جامع شامل ده بعد ذیل می باشد. هوش هیجانی، آینده پژوهی و استراتژی ، مدیریت پروژه ، بازاریابی و فروش، منابع انسانی، هوش مالی، مدیریت فرآیند، مدیریت تولید ، مدیریت دانش ، مدیریت دارایی های فیزیکی
ضرروت بکارگیری هوش مدیریت JE10
رویکردهای جزیره ای افراد و سازمانها برای رشدشان از یک سو و ورود استانداردهای متنوع که بدون بومی سازی در سازمانها اجرا می شود جزو دلایل اصلی ایجاد این مدل برای رفع مشکلات مذکور است.

سوابق جواد الهی :
• ابداع کننده هوش مدیریت مدل ده وجهی JE10
• ابداع کننده مدل هوش هیجانی JEEQ
• ۲۰ سال سابقه آموزش،پژوهش و مشاوره
• کارآفرین
• مدیرعامل،رئیس هیت مدیره شرکتهای دولتی وخصوصی
• داور جایزه مشاوره مدیریت ایران
• ارزیاب جایزه تعالی مدیریت پروژه
• مشاور و ممیز استانداردهای مدیریت کیفیت
• مدیریروژه پروژه ملی و بین المللی
• کارشناس برنامه های صداوسیما

ابعاد مدل جامع ده وجهی JE10 شامل ابعاد زیر می باشد :
• هوش هیجانی JEEQ
• آینده پژوهی و استراتژی JEFS
• مدیریت پروژه JEPM
• بازاریابی و فروش JESI
• هوش مالی JEFI
• مدیریت تولید JEPR
• مدیریت فرایند JEPS
• مدیریت دانش JEKM
• مدیریت دارایی های فیزیکی JEAM
• منابع انسانی JEHR