آینده پژوهی و استراتژی

مسیر یادگیری آینده پژوهی و استراتژی (درحال آماده سازی)

 

برای دیدن دوره‌ها روی هر سطح کلیک کنید

· دوره آموزشی آینده پژوهی
· دوره آموزشی روش شناسی و روش های آینده پژوهی
· دوره آموزشی آینده پژوهی و در حوزه های صنعت و انرژی
· دوره آموزشی سیاستگذاری علم و فناوری
· دوره آموزشی روندیابی و تحلیل روند
· دوره آموزشی سناریو نویسی
· دوره آموزشی از مدیریت استرتژیک به آینده پژوهی
· دوره آموزشی تدوین سند ره نگاشت
· دوره آموزشی تفکر استراتژیک
· دوره آموزشی مدیریت تغییر
· دوره آموزشی مدیریت راهبردی
· دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی
· دوره آموزشی تحقیق و توسعه R&D
· دوره آموزشی دوره آینده پژوهی فردی
· دوره آموزشی مدیریت استراتژیک
· دوره آموزشی طراحی نقشه استراتژی
· دوره آموزشی برنامه و بودجه استراتژیک
· دوره آموزشی دفتر مدیریت استراتژی
· دوره آموزشی تدوین مدل کسب و کار
· دوره آموزشی طراحی محصول
· دوره آموزشی طراحی یک استارت آپ
· دوره آموزشی کارآفرینی
· دوره آموزشی اقیانوس آبی
دوره آموزشی مدیریت استراتژیک هلدینگ
· دوره آموزشی نرم افزارهای مدیریت عملکرد
· دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک
· دوره آموزشی کنترل استراتژیک
· دوره آموزشی اجرای استراتژی
· دوره آموزشی همسو سازی استراتژی
· دوره آموزشی کارت امتیازی متوازن (BSC)

 

 

دوره های برگزارشده آینده پژوهی و استراتژی