منابع انسانی

مسیر یادگیری منابع انسانی (درحال آماده سازی)

 

برای دیدن دوره‌ها روی هر سطح کلیک کنید

 • طراحی ساختار سازمانی
 • طراحی تجزیه و تحلیل شغل
 • برنامه ریزی منابع انسانی
 • حقوق و مزایا
 • جذب و استخدام اثربخش
 • فنون مصاحبه
 • قوانین کار
 • روابط کار و سلامت جامع منابع انسانی
 • سیستم جامع اطلاعاتی منابع انسانی
 • آموزش یادگیری و تسهیم دانش
 • مدیریت عملکرد کارکنان و پاداش
 • تئوریهای انگیزشی
 • رضایت شغلی و اندازه گیری رضایت کارکنان
 • تحویل و توسعه شایستگی ها
 • مربی‌گری
 • تیم سازی و توانمندسازی
 • مدیریت استعدادها و جانشین‌پروری
 • تعدیل کارکنان
 • پیشنهادات و نوآوری مستمر
 • حسابرسی و ریسک منابع انسانی
 • اخلاق حرفه ای
 • معماری فرهنگ سازمان
 • برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی
 • شهروند سازمانی
 • تعادل کار و زندگی
 • فرسودگی شغلی
 • رهبری کوچینگ و منتورینگ
 • ابزارهای توسعه منابع انسانی
 • جبران خدمات
 • فنون ابزارهای جذب، استخدام و نگرش سنجی
 • طراحی و برنامه ریزی مشاغل و توسعه و آموزش
 • مدیریت حفظ و نگهداری منابع انسانی
 • شناسایی مهارت ها، منش ها و معارف ها
 • فرایند شایسته سالاری و ابعاد شایستگی
 • طراحی سیستم جانشین پروری
 • اندازه گیری رضایت شغلی
 • استانداردهای منابع انسانی
 • کانونهای ارزیابی منابع انسانی
 • مدیریت آموزش
 • اثربخشی آموزش
 • دلبستگی سازمانی و اعتیاد به کار
 • بهداشت روانی
 • نیاز سنجی آموزش

 

دوره های برگزارشده منابع انسانی